Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020
Naše projekty
Úvod
______________________
Webkamera ptačí budka
______________________
Přírodní učebna - meteorologická stanice
______________________
Fotovoltaická elektrárna
______________________
Nakládání s odpady
______________________
Dendrologická zahrada
______________________
Hravá ekologie
______________________

Třídění odpadu, nakládání s bioodpadem a nebezpečným odpadem, ekologická šetrnost provozu školy

V areálu školy jsou umístěny kontejnery na obaly, známé v celé ČR
Papír = modrý kontejner, plast = žlutý kontejner, sklo = zelený nebo bílý kontejner, vysloužilé elektrozařízení = červený kontejner atd.
Zaměstnanci a žáci mají možnost odhazovat ostatní směsný odpad do dalších nádob či kontejnerů.
V areálu je pravidelně sekána tráva – vzniklý bioodpad převážejí příslušní pracovníci na vlastní školní kompost.
Bioodpad produkuje i školní jídelna. Samozřejmostí jsou uzavřené smlouvy s institucemi či firmami na svoz tohoto odpadu.
Pokud vznikne objemný odpad, jedná se např. o vysloužilý nábytek, drobný stavební odpad má škola výhodu, neboť v její bezprostřední blízkosti je sběrný dvůr města Neratovic , kam může škola odpad vyvážet.
Tříděním odpadů se nezabývají jen dospělí zaměstnanci školy, ale i žáci jednotlivých oborů vzdělání, neboť jako absolventi školy nastoupí do firem, kde součástí podnikové a firemní politiky může být striktní nakládání s odpadními materiály.
Do aktivit školy zařazujeme snahu o ekologickou šetrnost provozu školy. Stáří budov školy se pohybuje kolem 50let a s tím se samozřejmě zvyšují náklady na vytápění budov, spotřebu vody apod. I přes finanční náročnost se škole daří (i za pomoci získaných dotací) snižovat především energetickou spotřebu. Postupně jsou vyměňována okna, zateplovány fasády, vyměňovány topné systémy – to vše snižuje spotřebu energií. Samozřejmě dle finančních možností školy se instalují nové spotřebiče s menší el. spotřebou do školní jídelny, stroje a nářadí do školních dílen. Nemalou roli hrají i opravy a výměny instalací vody v kadeřnických provozovnách, a tak bychom mohli pokračovat dále.
Do aktivit týkajících se péče o životní prostředí patří i údržba areálu, výchova žáků k ochraně školního majetku, ekologickému cítění atd.
©