Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020
Naše projekty
Úvod
______________________
Webkamera ptačí budka
______________________
Přírodní učebna - meteorologická stanice
______________________
Fotovoltaická elektrárna
______________________
Nakládání s odpady
______________________
Dendrologická zahrada
______________________
Hravá ekologie
______________________

Tato webová prezentace zobrazuje postupně se rozšiřující činnosti SOŠ a SOU Neratovice v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Webová prezentace vznikla v rámci projektu "
Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020 - Webové stránky EVVO".
Tento projekt vznikl za přispění Krajského úřadu Středočeského kraje formou účelové dotace č. 1939/OŽP/2013.

Fotogalerie - slavnostní otevření projektu

Projekt Webové stránky EVVO má za cíl soustředit informace a výstupy všech projektů a součástí EVVO do jedné ucelené prezentace, která bude mít možnost růst a zároveň umožní zapojení žáků do její tvorby.
Internetová interaktivní stránka bude zobrazovat veškeré oblasti EVVO, které se ve škole odehrávají , a to ve formě písemné, obrazové, sběru dat a e-learningu.
Internetová stránka umožní žákům přispívat do diskusního fóra, případně přispět vlastním článkem, fotografií.
Pro řešení projektu využije škola odbornou firmu pro tvorbu www stránek. Výsledná stránka bude snadno upravovatelná administrátorem (koordinátor EVVO).
V položkovém rozpočtu se např. počítá s nákupem webkamery s či Meteorologická stanice s meteorologickou budkou je součástí získaného grantu na vybudování přírodní učebny v roce 2008.
Na jaře 2008 zahájila SOŠ a SOU Neratovice své začlenění do projektu Globe ve spolupráci s občanským sdružením Tereza, které projekt v České republice zastřešuje. V rámci tohoto projektu mají žáci možnost získávat různá data z oblasti meteorologie, hydrologie, pedologie a dalších oborů a s těmito daty pracovat. Data mohou žáci v rámci tohoto projektu také internetem posílat do centrální databáze v USA, kde jej mohou porovnávat s daty jiných škol z celého světa. Právě tato malá meteorologická stanice tento sběr dat umožňuje. Samozřejmě že zařízení stanice slouží i jako pomůcka v hodinách fyziky, chemie, základech přírodních věd. Jako každé elektrozařízení i zařízení uvnitř stanice potřebují energii pro svůj řádný chod. Energie je dodávána z ostrovního fotovoltaického systému, který škola vybudovala také z prostředků dotačního programu (viz projekty EVVO). V rámci dalších projektů byla instalována kamera s čidlem pohybu a nastavením a automatizací PC s pohledem na meteorologickou a ptačí budku.
Tato technika tak dále prohloubí možnost sběru dat z meteorologické stanice, která byla postavena jako doplňkové vybavení ke stavbě venkovní učebny. Lze konstatovat, že i tento projekt zapadá do celkové koncepce školního plánu EVVO.
©