Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Projekt: „Kadeřnická škola pro veřejnost“

       
Cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání pro dospělé vytvořením 4 modulů pro kadeřnické služby ajejich pilotního ověření v praxi, zvýšení uplatnitelnosti zájemců z řad účastníků dalšího vzdělávání na trhu práce,jejich konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce se sociálními partnery.
        Tento cíl je plně v souladu s cíli výzvy a Prováděcího dokumentu OPVK, oblast podpory 3.2. Podpora nabídkydalšího vzdělávání. V návaznosti na učební dokumenty oboru vzdělání kadeřník se jeví jako velice efektivnízajištění pilotního ověření učebních materiálů pro profesionální kadeřníky. Výuka bude probíhat v odpoledníchhodinách, o sobotách a nedělích pod vedením zkušených zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice. Osvojením si příslušných kompetencí by se účastníkům dalšího vzdělávání otevřely zcela nové možnosti na trhu práce azvýšila jejich konkurenceschopnost nejen v ČR, ale i v rámci zemí EU.
        Účinnost projektu bude zpětně ověřena ve vztahu k uplatnění cílové skupiny na trhu práce.
      

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©