Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Svářečská škola pro veřejnost

        
Cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání pro dospělé vytvořením 3 modulů pro svařování podle druhu a jeho pilotního ověření v praxi, zvýšení uplatnitelnosti zájemců z řad účastníků dalšího vzdělávání na trhu práce, jejich konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce se sociálními partnery.

        Tento cíl je plně v souladu s cíli výzvy a Prováděcího dokumentu OPVK, oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
        V návaznosti na učební dokumenty technických oborů vzdělání se jeví jako velice efektivní zajištění pilotního ověření sváření pro dospělé zájemce z různých oborů. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích pod vedením zkušených zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice.
        Osvojením si příslušných kompetencí by se účastníkům dalšího vzdělávání otevřely zcela nové možnosti na trhu práce a zvýšila jejich konkurenceschopnost nejen v ČR, ale i v rámci zemí EU.
        Účinnost projektu bude zpětně ověřena ve vztahu k uplatnění cílové skupiny na trhu práce.

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©